Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΝ 1

Έργον του Οδοντιάτρου

Έργον του Οδοντιάτρου είναι η πρόληψις, η διάγνωσις και η θεραπεία των ανωμαλιών και παθήσεων των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των παρακειμένων ιστών.

ΑΡΘΡΟΝ 2

Σύστασις

 1. Οι εις την περιφέρειαν εκάστου Νομού ασκούντες νομίμως το επάγγελμα αυτών οδοντίατροι αποτελούν Οδοντιατρικόν Σύλλογον.

Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εδρεύουν εν τη έδρα του Νομού και λαμβάνουν εξ αυτού την επωνυμίαν των.

 1. Εις τον αυτόν Νομόν δεν δύνανται να συσταθούν πλείονες του ενός Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.
 2. Δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύνανται να υπαχθούν οι εις περιοχήν Νομού ή και ολόκληρον Νομόν, επαγγελματικώς εγκατεστημένοι οδοντίατροι, εις τον Οδοντιατρικόν Σύλλογον ομόρου Νομού, εφ’ όσον ο αριθμός των μελών αυτών είναι τοσούτον μικρός, ώστε δεν επαρκεί δια την συγκρότησιν των καταστατικών οργάνων του ή συντρέχουν έτεροι λόγοι και ιδία συγκοινωνιακοί επιβάλλοντες τούτο.
 3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οδοντιατρικού Συλλόγου δύναται δι’ αποφάσεως του, εγκρινομένης υπό της κατά το άρθρον 35 του παρόντος Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) και κυρουμένης υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, να ορίζη αντιπροσωπείας εκ μελών αυτού κατά πόλεις εν τω Νομώ και να καθορίζη τα του τρόπου λειτουργίας και τα έργα τούτων.

ΑΡΘΡΟΝ 3

Σκοποί και υποχρεώσεις

 1. Σκοποί των Οδοντιατρικών Συλλόγων είναι:

α) Η μέριμνα δια την διατήρησιν της αξιοπρέπειας του Σώματος των οδοντιάτρων. β) Η δημιουργία συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών των.

γ) Η εποπτεία δια την πιστήν τήρησιν των Νόμων και των κανονισμών των αφορώντων εις τας υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των οδοντιάτρων, ως και η επαλήθευσις των χρησιμοποιουμένων υπό των μελών αυτών διαφόρων τίτλων σπουδών.

δ) Η επιστημονική προαγωγή των μελών αυτών.

ε) Η συμβολή εις την προστασίαν της υγείας του Ελληνικού Λαού στ) Η μελέτη των υγειονομικών συνθηκών του Νομού εις τον οποίον εδρεύει ο Σύλλογος, η παρακολούθησις των λαμβανομένων μέτρων και η υποβολή εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών και εις την Ελληνικήν Οδοντιατρικήν Ομοσπονδίαν προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών αφορωσών εις τα μέτρα ταύτα, ως και εις την εν γένει υγειονομική νομοθεσίαν.

ζ) Η υποστήριξις των επαγελματικών συμφερόντων των μελών των.

 1. Οι οδοντιατρικοί Σύλλογοι οφείλουν να παρέχουν την συνδρομήν των εις τας Δημοσίας Αρχάς επί παντός ζητήματος ενδιαφέροντος την Δημοσίαν Υγείαν και το οδοντιατρικόν επάγγελμα.
 1. Οι Δημόσιες Αρχές συμπαρίστανται εις τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και εις την Ελληνικήν Οδοντιατρική Ομοσπονδίαν και παρέχουν πάσαν δυνατήν ενίσχυσιν, ως και πάσαν πληροφορίαν αναγκαίαν δια την εκπλήρωσιν των σκοπών αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 4

Μέλη

 1. Μέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων είναι υποχρεωτικά πάντες οι εν τη περιφέρεια αυτών επαγγελματικώς εγκατεστημένοι και καθ’ οιονδήποτε τρόπον ασκούντες το επάγγελμα του οδοντιάτρου, κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 1565/1939 «περί κωδικός ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος», ως ούτος εκάστοτε ισχύει.
 2. Οδοντίατροι μόνιμοι Δημόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι, εις τους οποίους απαγορεύεται διά νόμου η ιδιωτική άσκησις του επαγγέλματος, δύνανται να είναι μέλη του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου, δεν δύνανται όμως να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού ή Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτού.
 3. Ουδείς οδοντίατρος δύναται να είναι μέλος δύο Οδοντιατρικών Συλλόγων συγχρόνως.
 4. Αλλοδαποί, δικαιούμενοι κατά τας κειμένας διατάξεις εις άσκησιν της Οδοντιατρικής εν Ελλάδι, είναι υποχρεωτικώς μέλη των οικείων Οδοντιατρικών Συλλόγων, έχοντες τας αυτάς με των λοιπών μελών υποχρεώσεις. Ούτοι δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εκτός εάν πρόκειται περί ομογενών.

ΑΡΘΡΟΝ 5

Ετησία εισφορά των μελών

 1. Τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται εις ετήσια εισφορά προς τον Συλλογον, καθοριζομένην υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Συλλόγου κατ’ έτος, άμα την ενάρξει του έτους, αναλόγως των τοπικών συνθηκών, ήτις δεν δύναται να είναι κατωτέρα του 1/8 της εκάστοτε βασικής ετησίας εισφοράς της καταβαλλομένης εις το Ταμείον Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), υπό του ελευθέρου ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού.
 2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον εισφορά καταβάλλεται ολόκληρος εντός του πρώτου 3μήνου εκάστους έτους. Ο μη εμπροθέσμως καταβαλών την εισφοράν αυτού, υποχρεούται εις καταβολήν προσαυξήσεως 3% δι’ έκαστον μήνα καθυστερήσεως ως και μέχρις έξι μηνών κατ’ ανώτατον όριον.

Εις περίπτωσιν αδικαιολογήτου καθυστερήσεως καταβολής της εισφοράς πέραν των 6 μηνών, ο οφειλέτης παραπέμπεται υποχρεωτικώς τη εισηγήσει του Ταμείου και επιμέλεια του Δ.Σ. εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον και τιμωρείται δια προστίμου μέχρι του διπλασίου του οφειλομένου ποσού, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, επιφυλαττομένης της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος.

 1. Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται όπως εισπράττουν παρά των νέων μελών αυτών, τέλος εγγραφής εις τα Μητρώα των. Το τέλος εγγραφής είναι ίσον προς την μηνιαίαν εισφορά του οδοντιάτρου προς το ΤΣΑΥ.

Εν περιπτώσει μετεγγραφής, ο μετεγγραφόμενος υποχρεούται να καταβάλλη την ετησίαν εφ’ άπαξ εισφοράν του εις τον Συλλογον εκ του οποίου μεταγγράφεται, εις δε τον Συλλογον μετεγγραφής του μόνον το τέλος εγγραφής. Μετεγγραφή δεν επιτρέπεται προ της καταβολής των ως άνω ποσών.

ΑΡΘΡΟΝ 6

Μητρώα

 1. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος τηρεί μητρώον των μελών αυτού. Εις περίπτωσιν συστάσεως νέου Συλλόγου ούτος υποχρεούται να υποβάλλη ακριβές αντίγραφο τούτου εις την Διεύθυνσιν ή το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχίας και εις την Ε.Ο.Ο.

 

Τα μητρώα των Συλλόγων ενημερούνται δια των επερχομένων μεταβολών, μερίμνη του Προέδρου και του Γραμματέως αυτού αντίγραφα δε τούτων υποβάλλονται εις την Διεύθυνσιν ή Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχίας και εις την Ε.Ο.Ο.

 1. Εις το μητρώον του Οδοντιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο οδοντίατρος εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως εις αυτόν της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του, κατόπιν αιτήσεως του εις την οποίαν αναγράφει την διεύθυνσιν της κατοικίας και του ιατρείου του.
 2. Η αίτησις δέον να συνοδεύεται υπό κεκυρωμένου αντιγράφου του πτυχίου του, της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, υπευθύνου δηλώσεως αυτού κατά το Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του αιτούντος ή βεβαιούντος», ότι δεν υπάγεται εις τας περιπτώσεις των άρθρων 5, 6, 7 του Α.Ν. 1565/1939, ως ούτος εκάστοτε ισχύει και βεβαιώσεως περί εγγραφής του εις το Τ.Σ.Α.Υ.
 3. Προ της εγγραφής εις τον οικείον Οδοντιατρικόν Σύλλογον, απαγορεύεται η υπό του οδοντιάτρου άσκησης του επαγγέλματος του.

ΑΡΘΡΟΝ 7

Δήλωσις ασκήσεως επαγγέλματος

 1. Παν μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούται όπως καθ’ έκαστον έτος και μέχρι τέλους Μαρτίου υποβάλλει εις τον Σύλλογον:

α) Δήλωσιν παρέχουσαν τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός και μητρός, τόπον και έτος γεννήσεως, ιθαγένειαν, διεύθυνσιν κατοικίας και ιατρείου, ειδικότητα, τυχόν μετακπαίδευσιν εις ημεδαπήν ή αλλοδαπήν, διδακτορικόν ή έτερον δίπλωμα, γνώσιν ξένων γλωσσών και δημοσίευσιν μελετών.

β) Υπεύθυνον δήλωσιν του Ν.Δ. 105/1969, ότι ασκεί το λειτούργημα του οδοντιάτρου, διατηρών ίδιον ιατρείον ή κλινικήν ή από κοινού μετ’ άλλου οδοντιάτρου, ούτινος δέον να αναφέρει το ονοματεπώνυμον, ως και αν παρέχει τας υπηρεσίας του εις φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον επί παγία αντιμισθία ή κατ’ αποκοπή ή επί επίσκεψη, δηλών και το ονοματεπώνυμον και την επωνυμίαν του φυσικού ή νομικού προσώπου, την διεύθυνσιν αυτού και το ποσόν της αντιμισθίας ή αμοιβής κατ’ επίσκεψιν, ως επίσης αν λαμβάνει σύνταξιν και το ποσόν αυτής, ως και υπεύθυνον δήλωσιν του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο δηλών δεν υπάγεται εις τι των υπό άρθρων 5, 6 και 7 του Α.Ν. 1565/1939, ως ούτος εκάστοτε ισχύει, η του άρθρου 4 του παρόντος, αναφερομένων κωλυμάτων και ασυμβιβάστων. Η δήλωσις είναι απαράδεκτος εφ’ όσον δεν συνοδεύεται υπό αντιγράφου εφ’ απλού της αποδείξεως, περί καταβολής της υπέρ του Οδοντιατρικού Συλλόγου ετησίας εισφοράς.

 1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκάστου Οδοντιατρικού Συλλόγου, δι’ ητιολογημένης αποφάσεως του, υποχρεούται να διαγραφή εκ του Μητρώου, όσους εκ των οδοντιάτρων δεν υπέβαλον την κατά την προηγουμένην παράγραφον δήλωσιν, εντός 15 ημερών από της προς τούτους απευθυνόμενης σχετικής υπομνήσεως. Η υπόμνησις αύτη επιδίδεται δια δικαστικού επιμελητού εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Η δαπάνη της επιδόσεως βαρύνει τον ειδοποιούμενον. Ο ούτω διαγραφόμενος οδοντίατρος δύναται επί τη υποβολή των ως άνω δηλώσεων, να επαναγραφή, καταβάλλων το δια την εγγραφήν απαιτούμενον ποσόν και τας τυχόν καθυστερούμενος εισφοράς, υπολογιζόμενης βάση της ισχυούσης κατά τον χρόνον της καταβολής των, ετησίας εισφοράς.

ΑΡΘΡΟΝ 8

Δελτίον ταυτότητος

 1. Εις τον υποβάλλοντα τας κατά το προηγούμενον άρθρον δηλώσεις, χορηγείται κατ’ έτος δελτίον ταυτότητος οδοντιάτρου, ισχύον μέχρι τέλους Μαρτίου του επομένου έτους, ως και πάσα βεβαίωσις χρησιμεύουσα εις την άσκησιν του λειτουργήματος του.

Το Δελτίον υπογράφεται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως του Συλλόγου και του κατόχου και σφραγίζεται δια της σφραγίδας του Συλλόγου, αποτελεί δε απαραίτητον

 

στοιχείον διά την εξόφλησιν παντός χρηματικού εντάλματος, εκδιδομένου επ’ ονόματι αυτού υπό Οργανισμών και Ταμείων.

 1. Οι αλλάσσοντες επαγγελματικήν διεύθυνσιν και απουσιάζοντες εκ της περιφερείας του Οδοντιατρικού Συλλόγου, του οποίου είναι μέλη πλέον του όμήνου, υπο-χρεούνται να υποβάλλουν έγγραφον δήλωσιν εις τον Σύλλογον, γνωρίζοντες άμα και τον χρόνον απουσίας, τον τόπον και την διεύθυνσιν διαμονής των. Η μη υποβολή της ως άνω δηλώσεως, αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα, του Διοκητικού Συμβουλίου υποχρεουμένου, όπως παραπέμψη τον παραλείψαντα εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟΝ 9

Αλληλογραφία

 1. Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απ’ ευθείας με όλας τας Αρχάς. Προκειμένου περί γενικής φύσεως θεμάτων, ούτοι γνωστοποιούν υποχρεωτικώς πάσαν ενέργειαν αυτών εις την Ε.Ο.Ο. Τα έγγραφα του Συλλόγου υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως, σφραγίζονται δια της σφραγίδας του Οδοντιατρικού Συλλόγου και καταχωρούνται εις ίδιον πρωτόκολλον.
 2. Η σφραγίς του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποτελείται εκ τριών επαλλήλων και ομοκέντρων κύκλων ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρον 0,04 του μέτρου, εις το κέντρον αυτών φέρεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, πέριξ αυτού κυκλοτερώς εν τω μεσαίω κύκλω και εις το άνω μέρος αναγράφονται οι λέξεις «Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών», εις το κάτω μέρος η επωνυμία του Οδοντιατρικού Συλλόγου και εις τον εξωτερικόν κύκλον οι λέξεις

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

ΑΡΘΡΟΝ 10

Όργανα Διοικήσεως

Όργανα Διοικήσεως του Οδοντιατρικού Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευσις των μελών αυτού και το Διοικητικόν Συμβούλιον.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΘΡΟΝ 11

Αρμοδιότης

Η Γενική Συνέλευσις του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποφασίζει επί παντός θέματος αναγομένου εις τους σκοπούς αυτού και ιδία εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπου υφίσταται τοιούτον, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εγκρίνει τον ετήσιον προϋπολογισμόν και απολογισμόν αυτού, ως και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας αυτού, του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπαλληλικού προσωπικού.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Χρόνος Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς εντός τριμήνου από της λήξεως εκάστου έτους, εκτάκτως δε συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί τη εγγράφω αιτήσει μελών του Συλλόγου, αναγραφούσης τα συζητητέα θέματα. Την τοιαύτην αίτησιν δέον να υποβάλλη αριθμός μελών πλέον του 1/3 δια τους Συλλόγους τους έχοντας έως 50 μέλη, του 1/4 δια τους έχοντας έως 100 μέλη του 1/6 δια τους έχοντας έως 250 μέλη, του 1/8 δια τους έχοντας έως 500 μέλη και του 1/10 δια τους έχοντας άνω των 500 μελών. Η μη συμμετοχή εις την Γενικήν Συνέλευσιν των υποβαλλόντων την ως άνω αίτησιν μελών αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα, διωκόμενον αυτεπαγγέλτως.

ΑΡΘΡΟΝ 13

Πρόσκλησις μελών

 1. Τα μέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων καλούνται εις την Γενικήν Συνέλευσιν υπό του Προέδρου δια προσωπικών προσκλήσεων και δια γενικής προσκλήσεως δημοσιευομένης εις μιαν ή δύο ημερησίας ή εν ελλείψει τούτων εβδομαδιαίας τοπικάς

 

εφημερίδας και τοιχοκολλουμένης εις το κατάστημα του Συλλόγου.

Αι προσωπικαί προσκλήσεις αποστέλλονται ατομικώς εις τα μέλη, αι δε γενικαί δημοσιεύονται και τοιχοκολλώνται 15 τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως.

 1. Εις τας προσκλήσεις ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως και τα προς συζήτησιν θέματα.

Τα προσερχόμενα εις την συνεδρίαν μέλη υπογράφουν εις ίδιον κατάλλογον ή εις ειδικόν βιβλίον, προς βεβαίωσιν της απαρτίας.

ΑΡΘΡΟΝ 14

Απαρτία

 1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένων εις Συλλόγους μέχρι 100, εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του ημίσεος πλέον ενός, εις Συλλόγους μέχρι 500 μελών του 1/3, εις Συλλόγους μέχρι 1000 μελών του 1/4 και εις Συλλόγους άνω των 1000 μελών του 1/5 των μελών αυτής.
 2. Εις περίπτωσιν μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις επαναλαμβάνεται μετά επτά

(7) ημέρας, οπότε θεωρείται αύτη τελούσα εν απαρτία εάν παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον του κατά την πρώτην παράγραφαν οριζομένου δια την απαρτίαν αριθμού μελών.

 1. Εις περίπτωσιν μη επιτεύξεως απαρτίας και κατά την δευτέραν συνεδρίασιν, τα παριστάμενα μέλη, ανεξαρτήτως αριθμού, λαμβάνουν απόφασιν δια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα αφορώντα εις τρέχουσας λειτουργικός ανάγκας του Συλλόγου και ιδία δια την ψήφισιν του απολογισμού και του προϋπολογισμού και την έκγρισιν της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δέον όπως μνημονεύονται εις τα προσκλήσεις και εις τα πρακτικά.
 3. Των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου και εν κωλύματι τούτου ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 15

Δικαίωμα ψήφου

 1. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εφοδιασμένοι με το κατά το άρθρον 8 χορηγούμενον δελτίον ταυτότητος.

Οι δι’ οιονδήποτε λόγον στερούμενοι τούτου, δύνανται να εκπληρώσουν τας προς τον Σύλλογον ταμειακάς υποχρεώσεις των κατά την διάρκειαν της ψηφοφορίας και να ψηφοφορήσουν εν συνεχεία, βάσει σχετικής βεβαιώσεως του Ταμείου του Συλλόγου. Κατ’ εξαίρεσιν εις τους άνω των 500 μελών Συλλόγους, η εκπλήρωσις των υποχρεώσεων είναι δυνατή μόνον μέχρι της προτεραίας της Γενικής Συνελεύσεως.

 1. Η συμμετοχή των μελών των Οδοντιατρικών Συλλόγων εις τας Γενικάς Συνελεύσεις είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητος μη προσέλευσις τούτων αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα, διωκόμενον αυτεπαγγέλτως και τιμωρούμενον δια προστίμου μέχρι 5.000 δραχμών, εν επαναλήψει δε, δια προστίμου μέχρι 10.000 δραχμών, περιερχομένων εις τον Σύλλογον.

ΑΡΘΡΟΝ 16

Λήψις αποφάσεων

 1. Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως, εξαιρέσει των αφορωσών εις αρχαιρεσίας, λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων μελών αυτής.
 2. Η ψηφοφορία εις τας Γενικάς Συνελεύσεις των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο. γίνεται α) δι’ ανατάσεως της χειρός, β) δι’ ονομαστικής κλήσεως εάν ζήτηση τούτο δι’ εγγράφου αιτήσεως το 1/4 των παρόντων μελών και γ) δια μυστικής, δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας, οσάκις πρόκειται περί εκλογής προσώπων ή προσωπικών ζητημάτων, ή εάν ζήτηση τούτο δι’ εγγράφου αιτήσεως το 1/3 των παρόντων μελών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΑΡΘΡΟΝ 17

Σύνθεσις

Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Οδοντιατρικού Συλλόγου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία και ένα μεν σύμβουλο, εφόσον ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα 50, τρεις συμβούλους εφόσον ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα 300, επτά συμβούλους εφόσον ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα 1000 και εννέα συμβούλους εφόσον ο αριθμός των μελών είναι πάνω από 1000.

ΑΡΘΡΟΝ 18

Αρμοδιότης

Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί τον Σύλλογον και διαχειρίζεται τους πόρους αυτού, εκτελεί τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και αποφασίζει επί παντός θέματος, ανατιθεμένου αυτώ υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 19

Σύγκλησις

 1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκάλεση το Συμβούλιο εντός δέκα πέντε (15) ημερών, εφόσον ζητηθή τούτο εγγράφως υπό δύο (2) μελών αυτού επί πενταμελών, τριών (3) επί επταμελών και πέντε (5) επί ενδεκαμελών Συμβουλίων.
 2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία, όταν ο αριθμός των παρισταμένων είναι μεγαλύτερος των απόντων. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, επί δε ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν υπάρξει και πάλιν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Αι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας, οσάκις πρόκειται περί προσωπικών ζητημάτων ή οσάκις ορίζει τούτο ο εσωτερικός κανονισμός.

 1. Περί των συνεδριάσεων τηρούνται εν ιδίω βιβλίω πρακτικά υπογραφόμενα υπό των παρισταμένων μελών, εις τα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις και επί τη αιτήσει μέλους τινός οι μειοψηφούσες γνώμες ή προτάσεις.
 2. Τα Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συμμορφώνονται προς τας αποφάσεις, τας λαμβανόμενος υπό της Γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και να εκτελούν τας εντολάς αυτών.
 3. Ο επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις αποσχών αδικαιολογήτως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, παραπέμπεται υπ’ αυτού εις την Γενικήν Συνέλευσιν, η οποία δύναται να κήρυξη έκπτωτον τούτον.

ΑΡΘΡΟΝ 20

Χρόνος εκλογής

 1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και των εκπροσώπων του Συλλόγου εις την Ε.Ο.Ο., ενεργείται ανά τριετίαν κατά μήνα Μάρτιον και εις ημέραν Κυριακήν οριζομένην υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, δι’ αποφάσεως αυτού λαμβανομένης προ τριάκοντα (30) τουλάχιστον ημερών.
 2. Τα μέλη του Συλλόγου καλούνται δι’ ατομικών προσκλήσεων αποστελλομένων προς ταύτα 20 τουλάχιστον ημέρας προ της εκλογής.

Εις τας προσκλήσεις σημειούται η ημέρα της ψηφοφορίας, η ώρα ενάρξεως και λήξεως αυτής, το κατάστημα της ψηφοφορίας και ο αριθμός των προς εκλογήν μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, των εκπροσώπων του Συλλόγου εις την Ε.Ο.Ο. και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Εφορευτική Επιτροπή

 1. Την εκλογήν ενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη εκ τριών μελών οριζομένων προ 10 ημερών υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, μετ’ ισαρίθμων αναπληρωματικών αυτών, δια κληρώσεως μεταξύ των μη υποβαλλόντων υποψηφιότητα μελών της Γενικής Συνελεύσεως και ενός υπαλλήλου της οικείας Νομαρχίας, οριζομένου υπό του οικείου Νομάρχου. Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει ο αρχαιότερος των οδοντιάτρων.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν, επί των κατά την εκλογήν υποβαλλομένων ενστάσεων, ως και επί παντός προκύπτοντος κατ’ αυτήν ζητήματος. Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Μετά την λήξιν της ψηφοφορίας ενεργείται η διαλογή και κατ’ αυτήν δύναται να παρίσταται ανά εις εκπρόσωπος εξ εκάστου συνδυασμού.

Τα ψηφοδέλτια αριθμούνται και μονογράφονται υπό του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, συντασσομένου πίνακος, εν τω οποίω αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και αντιστοίχως ο αριθμός των ψήφων, ους έλαβεν έκαστος.

ΑΡΘΡΟΝ 22

Δικαίωμα εκλέγεσθαι. Ανακήρυξις υποψηφίων

 1. Δικαίωμα εκλογής ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκπροσώπων της Ε.Ο.Ο. έχουν άπαντα τα μέλη του Συλλόγου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 4, παρ. 2 και 4.
 2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων του Συλλόγου εις την Ε.Ο.Ο. υποβάλονται εις τον πρόεδρον του Οδοντιατρικού Συλλόγου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρας προ της εκλογής.
 3. Η αίτησις είναι απαράδεκτος, εφόσον δεν συνοδεύεται υπό βεβαιώσεως του Συλλόγου περί της εις αυτόν εγγραφής και του εφοδιασμού δια δελτίου ταυτότητος του υποψηφίου.
 4. Εντός τριών ημερών από της εκπνοής της προς υποβολήν αιτήσεων υποψηφιότητος προθεσμίας, το Διοικητικόν Συμβούλιον ανακηρύσσει τους υποψηφίους υφ’ ων υπεβλήθησαν κανονικές αιτήσεις, κατ’ αλφαβητικήν σειράν του επωνύμου αυτών. Η περί ανακηρύξεως των υποψηφίων απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου τοιχοκολλάται εις το κατάστημα του Συλλόγου επτά (7) τουλάχιστον ημέρας προ της εκλογής και παραμένει ανηρτημένη μέχρις αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 23

Συνδυασμοί υποψηφίων

 1. Εις τας εκλογάς των Συλλόγων οι οποίοι αριθμούν άνω των 30 μελών, οι υποψήφιοι μετέχουν υποχρεωτικώς εις συνδυασμούς.
 2. Τα ονόματα των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού αναγράφονται κατ’ αλφαβητικήν σειράν εις εν ψηφοδέλτιον δια το Διοικητικόν Συμβούλιον και την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν και εις έτερον δια τους αντιπροσώπους του Συλλόγου εις τον Ε.Ο.Ο. Ο αριθμός των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού δεν δύναται να υπερβή τον αριθμό των εκλεγομένων.
 3. Εις περίπτωσιν υπάρξεως ενός μόνον συνδυασμού ο εν τω ψηφοδέλτιω αριθμός των υποψηφίων δύναται να υπερβή τον αριθμό των εκλεγομένων μέχρι του ημίσεος τούτου.

 

ΑΡΘΡΟΝ 24

Ψηφοφορία

 1. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας. Η υπέρ των υποψηφίων προτίμησις εκφράζεται δια σταυρού, σημειουμένου δια μολυβδίδος, μελανής ή κυανής αποχρώσεως παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου.

 

Απαγορεύονται επί ποινή ακυρότητας του ψηφοδελτίου αι επ’ αυτού διαγραφαί και προσθήκαι ονομάτων υποψηφίων εξ άλλων συνδυασμών.

 1. Η εκλογή των οργάνων των συλλόγων γίνεται κατά το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων για την Ε.Ο.Ο. κατανέμονται μεταξύ των υποψηφιοτήτων σε πλήρης παραταξιακό ψηφοδέλτιο και των ανεξαρτήτων ατομικών υποψηφιοτήτων σε παραταξιακό ψηφοδέλτιο ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Προς τούτο το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται δια του αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή δια του αριθμού των εκλεγομένων αντιπροσώπων. Το πηλίκον της διαιρέσεως, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, κάθε δε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες και εκλέγει τόσους υποψήφιους, όσες φορές το εκλογικό μέτρο χωράει στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε.

Εάν από την πρώτη κατανομή παρέμειναν αδιάθετες έδρες τότε για την πλήρωση τους ακολουθεί δεύτερη κατανομή που γίνεται με την χρησιμοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι συνδυασμοί που μετείχαν στην πρώτη κατανομή και των ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την πρώτη κατανομή. Για τον λόγο αυτό αθροίζονται όλα αυτά και το άθροισμα τους διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών. Το πηλίκον δίνει το νέο εκλογικό μέτρο και όσες φορές χωράει τούτο στο σύνολο των υπολοίπων κάθε συνδυασμού, τόσες έδρες δίνονται σ’ αυτόν. Στη δεύτερη κατανομή συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν έχουν εκλεγεί από την πρώτη κατανομή. Αν και μετά την δεύτερη κατανομή παρέμειναν αδιάθετες έδρες ή κανείς συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος δεν πάρει έδρα γίνεται τρίτη κατανομή. Σ’ αυτή παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί ανεξάρτητα από το αν πήραν ή όχι έδρα και μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν έχουν εκλεγεί. Την αδιάθετη ή αδιάθετες έδρες παίρνουν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, των οποίων ο αριθμός των υπολοίπων ψηφοδελτίων για τους συνδυασμούς από το σύνολο ψηφοδελτίων για μεμονωμένους είναι πιο κοντά στο μέτρο της πρώτης κατανομής με τη σειρά μέχρι να διατεθεί και η τελευταία έδρα.

 1. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή μεγαλύτερο από αυτό εκλέγεται μόνος αυτός.
 2. Συνδυασμός, ο οποίος περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τις έδρες που του ανήκουν, λαμβάνει τόσες έδρες όσοι και οι υποψήφιοι του. Τα τυχόν υπόλοιπα των α και β περιπτώσεων δεν λαμβάνουν μέρος στην παραπέρα κατανομή των εδρών.
 3. Εις τας εκλογάς των Συλλόγων οι οποίοι έχουν εγγεγραμμένα μέχρι 30 μέλη, μετέχουν μεμονωμένοι υποψήφιοι ανεξαρτήτως αριθμού, δι’ ενός ενιαίου ψηφοδελτίου και εκλέγονται οι λαβόντες κατά σειράν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως.
 4. Οι εκπρόσωποι εκάστου Συλλόγου εις την Ε.Ο.Ο. εκλέγονται κατ’ αναλογίαν των φήφων τας οποίας λαμβάνει έκαστος συνδυασμός. Την τυχόν υπολοιπομένην θέσιν καταλαμβάνει ο έχων το μεγαλύτερον υπόλοιπον ψήφων

συνδυασμός. Εν ισοψηφία διενεργείται κλήρωσις ως ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟΝ 25

Εκλογή κατά τμήματα

 1. Εις Οδοντιατρικούς Συλλόγους αριθμούντας πλέον των 500 μελών, η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και των εκπροσώπων αυτών δια την Ε.Ο.Ο. ενεργείται κατά τμήματα εντός της περιφερείας αυτών. Εις εκατόν τμήμα ψηφίζουν μέχρι 500 οδοντίατροι.
 2. Η εκλογή εις τους Συλλόγους τούτους διενεργείται επί δύο συνεχείς ημέρας, μερίμνη δε του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου λαμβάνονται τα

 

απαραίτητα μέτρα δια την εξασφάλισιν του αδιάβλητου αυτής.

 1. Ως εκλογικά τμήματα δύνανται να ορίζονται δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, μετά πρότασιν του Οδοντιατρικού Συλλόγου δημόσια κτίρια, ως και έτερα οικήματα κατάλληλα προς τον σκοπόν αυτόν. Δια της αυτής αποφάσεως κατανέμονται οι ψηφίζοντες εις έκαστον τμήμα προσδιοριζόμενοι εκ του αρχικού ψηφίου του επωνύμου των, ως και η διάρκεια της ψηφοφορίας.

Η ανωτέρω απόφασις του Νομάρχου, γνωστοποιείται προς τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου δια του τύπου και δι αναρτήσεως σχετικής ανακοινώσεως εις τα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρας προ των εκλογών.

Εις έκαστον εκλογικό τμήμα συγκροτείται ιδία εφορευτική επιτροπή συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος, εις δε την έδραν του Συλλόγου Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη εξ ενός Πρωτοδίκου ή Ειρηνοδίκου ως Προέδρου, ενός υπαλλήλου της Νομαρχίας και τριών μελών του Οδοντιατρικού Συλλόγου.

 1. Αι Εφορευτικαί Επιτροπαί των τμημάτων, μετά το πέρας της ψηφοφορίας και την διαλογήν των ψηφοδελτίων, διαβιβάζουν τα αποτελέσματα αυτής μετά των σχετικών πρακτικών και των ψηφοδελτίων, ως και τας τυχόν υποβληθείσας κατά του αποτελέσματος ενστάσεις εις την Κεντρικήν Εφορευτικήν Επιτροπήν, ήτις και αποφαίνεται επί τούτων.
 2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετ’ έλεγχον και επαλήθευσιν των αποτελεσμάτων, προβαίνει εις την ανακήρυξιν των εκλεγομένων, δια της συντάξεως σχετικού πρακτικού, εμφαίνοντος τα τελικά αποτελέσματα της εκλογής·

ΑΡΘΡΟΝ 26

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών εκδικάζονται κατά τας διατάξεις των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 228 του Ν.Δ. 3026/1954 «Περί Κωδικός Δικηγόρων ως αντικατεστάθησαν υπό του άρθρου 2 του Ν. 343/1976 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 3026/1954» αναλόγως εφαρμοζομένων και εν προκειμένω».

ΑΡΘΡΟΝ 27

Εκλογή Προεδρείου

 1. Μετά την πάροδον απράκτου της προθεσμίας προς υποβολήν ενστάσεων, ή εν περιπτώσει εκπροθέσμου υποβολής ενστάσεων μετά την έκδοσιν της σχετικής αποφάσεως, ο λαβών τας περισσότερος φήφους εκ των εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. καλεί εντός οκτώ (8) ημερών απαντάς τους εκλεγέντας συμβούλους, προς εκλογήν κατά σειράν Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως και Ταμίου. Δια την εκλογή απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται δε εκλεγείς ο συγκεντρώσας την απόλυτον πλειοψηφίαν τούτων.
 2. Μη επιτευχθείσης απολύτου πλειοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται αμέσως. Μη επιτευχθείσης και πάλιν απολύτου πλειοψηφίας, γίνεται και τρίτη εκλογή, οπότε εκλέγονται οι συγκεντρώσαντες την σχετικήν πλειοψηφίαν.

Εν ισοψηφία, διενεργείται κλήρωσις μεταξύ των ισοψηφισθέντων εκλεγομένου του κληρουμένου. Η εκλογή του ως άνω Προεδρείου ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας.

 1. Εντός οκτώ (8) ημερών από της καταρτίσεως εις Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται εις την Ε.Ο.Ο. και την Νομαρχίαν η σύνθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 28

Καθήκοντα Προέδρου

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τας συνεδριάσεις της Γεν. Συνελεύσεως και του Δ.Σ. και εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον πάσης δικαστικής ή άλλης αρχής και παντός τρίτου.
 2. Τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόμενον ή ελλείποντα, αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και

 

τούτον κωλυόμενον ο αρχαιότερος κατά την άσκησιν του επαγγέλματος εκ των μελών του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 29

Καθήκοντα Γραμματέως

Ο Γραμματεύς επιμελείται της συντάξεως των εγγράφων και των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γεν. Συνελεύσεως άτινα υπογράφονται υπό τε του Προέδρου και αυτού, επιμελείται ομοίως της τηρήσεως του μητρώου των μελών και των δια την υπηρεσίαν του Συλλόγου χρησίμων βιβλίων πλην των του Ταμίου. Εν περιπτώσει κωλύματος, ο Γραμματεύς αναπληρούται υπό του ειδικού Γραμματέως συμβούλου, οριζομένου υπό του Δ.Σ. εκ των μελών του.

ΑΡΘΡΟΝ 30

Καθήκοντα Ταμίου

 1. Ο Ταμίας επιμελείται της διαχειρήσεως της περιουσίας του Συλλόγου ως και της εισπράξεως των εισφορών των μελών και των άλλων πόρων του Συλλόγου, τηρεί βιβλίον απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων ων οφείλει να υποβάλη κατάστασιν, οσάκις ζητηθή, προς τε την Γεν. Συνέλευσιν και το Συμβούλιον, υποχρεούμενος εις ακριβή απολογισμόν κατά το τέλος εκάστου οικονομικού έτους.
 2. Πάσα είσπραξις επ’ ονόματι του Οδοντιατρικού Συλλόγου ενεργείται υπό του ενταλμένου υπαλλήλου του Συλλόγου υπό την εποπτείαν του Συμβούλου Ταμίου.
 3. Τα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται υπό του Προέδρου του Συλλόγου.
 4. Πάσα πληρωμή ενεργείται κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου και του Γραμματέως, τηρουμένων των λοιπών κειμένων διατάξεων.
 5. Εν περιπτώσει κωλύματος ο Ταμίας αναπληρούται υπό άλλου μέλους του Δ.Σ. οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσάκις τα εισπραττόμενα υπερβαίνουσι κατά μήνα τα συνήθη μηνιαία έξοδα του Συλλόγου, ο Ταμίας υποχρεούται, όπως καταθέτη ταύτα εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις μίαν εκ των εν Ελλάδι ανεγνωρισμένων Τραπεζών, καθοριζομένην υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ειδικώτερον υπό του Κανονισμού του Συλλόγου ορισθησόμενα.

ΑΡΘΡΟΝ 31

Απολογισμός πεπραγμένων

Ο κατά την τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν του Συλλόγου αναγιγνωσκόμενος απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται εις την Ε.Ο.Ο. και κοινοποιείται εις την Νομαρχίαν. Ενημερώτικόν σημείωμα περί των εργασιών του Συλλόγου υποβάλλεται, επιμέλεια του Προέδρου, καθ’ έκαστον έτος εις την Ε.Ο.Ο.

ΑΡΘΡΟΝ 32

Ετήσια εισφορά

Τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται εις την καταβολήν ετησίας εισφοράς προς την Ε.Ο.Ο. ανερχομένης εις ποσοστόν 30% της ετήσιας προς τον Σύλλογον εισφοράς των. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται εις τον Σύλλογον επιμέλεια του Ταμίου και αποδίδεται εις την Ε.Ο.Ο., βάσει του οικονομικού απολογισμού εκάστου έτους, επιμέλεια του Προέδρου και του Γραμματέως εκάστου Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΝ 33

Εκλογή

 1. Κατά τας αρχαιρεσίας των Οδοντιατρικών Συλλόγων προς ανάδειξιν Διοικητικών Συμβουλίων και εκπροσώπων εις την Ε.Ο.Ο. η Συνέλευσις εκλέγει ταυτοχρόνως την

 

Εξελεγκτικήν Επιτροπή, αποτελουμένην εκ τριών μελών, μετ’ ισαρίθμων αναπληρωματικών αυτών.

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ειδοποιουμένη υπό του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου μετά τας αρχαιρεσίας, συνέρχεται εν τοις γραφείοις του Συλλόγου και εκλέγει τον Πρόεδρον εκ των μελών αυτής κατά την διαδικασίαν του άρθρου 27 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 34

Αρμοδιότης

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή καθίσταται αρμοδία δια τον έλεγχον των βιβλίων και της εν γένει οικονομικής διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει έκθεσιν αυτής εις τον Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου 15 ημέρας τουλάχιστον προ της Συνελεύσεως, προς την οποίαν λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιον.

Η έκθεσις αναγιγνώσκεται ενώπιον της Συνελεύσεως.

 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί εκτάκτως την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν δια τον έλεγχον της οικονομικής διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, συντάσσων σχετικήν έκθεσιν απευθυνομένην προς την Συνέλευσιν.

 

ΜΕΡΟΣ 2ον

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 35

Σύστασις, αρμοδιότης

 1. Ο Πανελλήνιος Οδοντιατρικός Σύλλογος (Π.Ο.Σ.), μετονομάζεται εις «Ελληνικήν Οδοντιατρικήν Ομοσπονδίαν (Ε.Ο.Ο.).
 2. Η Ε.Ο.Ο. είναι το κεντρικόν συντονιστικόν όργανον και η εποπτεύουσα οργάνωσις απάντων των Οδοντιάτρων και των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, αποτελεί δε Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου εδρεύον εν Αθήναις.

Η Ε.Ο.Ο. συντονίζει τας επί γενικών θεμάτων ενεργείας των Οδοντιατρικών Συλλόγων.

Εποπτεύει την τήρησιν των κανόνων της οδοντιατρικής δεοντολογίας και την προαγωγή των ηθών και εθίμων του Οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Γνωματεύει επί σχεδίων Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων σχετικών με την δημόσιαν υγείαν και ιδία την στοματικήν τοιαύτην επί των οποίων ήθελε ζητηθή η γνώμη αυτής υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Παρακολουθεί την ανάπτυξιν και την εξέλιξιν της Οδοντιατρικής επιστήμης και εκφράζει γνώμην επί θεμάτων οδοντιατρικής εκπαιδεύσεως, μεταπτυχιακής επιμορφώσεως και επιστημονικής και επαγγελματικής ενημερώσεως των Οδοντιάτρων.

Μελετά υγειονομικά οδοντιατρικά θέματα και οργανώνει επιστημονικά οδοντιατρικά συνέδρια.

Εκδίδει περιοδικόν Δελτίον προς πληρεστέραν επιστημονικήν και επαγγελματικήν ενημέρωσιν των οδοντιάτρων και επικοινωνίαν μετά των Οδοντιατρικών Συλλόγων.

Υποστηρίζει επαγγελματικά συμφέροντα των οδοντιάτρων της Χώρας, εναρμονίζουσα ταύτα με τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Αναπτύσσει τας σχέσεις της με την Διεθνή Οδοντιατρικήν Ομοσπονδίαν τας Ομοσπονδίας των Χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και των άλλων Χωρών.

ΑΡΘΡΟΝ 36

Όργανα Διοικήσεως

Όργανα της Ε.Ο.Ο. είναι η Γενική Συνέλευσις των μελών αυτής και το Διοικητικόν Συμβούλιον.

 

ΑΡΘΡΟΝ 37

Σφραγίς

 1. Η σφραγίς της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας αποτελείται εκ τριών επαλλήλων και ομοκέντρων κύκλων, ο εξωτερικός των οποίων έχει διαμετρον 0,04 του μέτρου, εις το κέντρον αυτών φέρεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, πέριξ αυτού κυκλοτερώς εν τω μεσαίω κύκλω και εις το άνω μέρος αναγράφονται αι λέξεις «Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία» και εις το εξωτερικόν κύκλον αι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
 2. Η Ε.Ο.Ο. αλληλογραφεί απ’ ευθείας προς όλας τας Αρχάς.

Τα έγγραφα υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως και σφραγίζονται δια της σφραγίδας της Ε.Ο.Ο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΘΡΟΝ 38

Σύνθεσις

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο., αποτελείται:

α. Από τους προέδρους των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χωράς ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

β. από τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και

γ. από εκπροσώπους που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Οδοντιατρικών Συλλόγων με βάση τον αριθμό των μελών καθενός κατά την ακόλουθη αναλογία:

α) Σύλλογοι αριθμουντές ως 30 μέλη ουδένα εκπρόσωπο εκλέγουν

β) Σύλλογοι αριθμούντες από 31—100 μέλη εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο γ) Σύλλογοι αριθμούντες από 100-200 μέλη εκλεγούν δύο (2) εκπροσώπους

δ) Σύλλογοι αριθμούντες από 201 μελή και άνω εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο ανά

150 μέλη.

ΑΡΘΡΟΝ 39

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

 1. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται και συνεδριάζει τακτικώς μεν εντός του πρώτου τετραμήνου εκάστου έτους, εκτάκτως δε οσάκις αποφασίζει τούτο το Διοικητικόν Συμ-βούλιον της Ε.Ο.Ο. ή επί τη εγγράφω αιτήσει του 1/4 του όλου αριθμού των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, αναγραφούσης τους λόγους της συκλήσεως και τα συζητητέα θέματα.
 2. Η τακτική Γενική Συνέλευσις της Ε.Ο.Ο. δι’ αρχαιρεσίας συγκαλείται ανά τριετίαν και εντός του Α’ τετραμήνου του επομένου των αρχαιρεσιών των τοπικών Συλλόγων έτους.
 3. Οι προσκλήσεις δια τας τακτικός Συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως της Ε.Ο.Ο. αποστέλλονται προς τα μέλη ένα μήνα τουλάχιστον προ της ημέρας της συνεδριάσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν κατ’ αναλογίαν αι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.
 4. Η δι’ αρχαιρεσίας συγκαλουμένη Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία, όταν παρίστανται τα 3/5 των μελών αυτής. Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας, η Συνέλευσις επαναλαμβάνεται μετά ένα μήνα και ευρίσκεται εν απαρτία, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών αυτής. Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως και πάλιν απαρτίας, επαναλαμβάνεται μετά ένα μήνα, ευρίσκεται εν απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.
 5. Την έναρξιν των εργασιών κηρύσσει ο Πρόεδρος του απερχομένου Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο., ο οποίος διευθύνει την συζήτησιν μέχρι πέρατος του Διοικητικού και οικονομικού

 

απολογισμού.

 1. Η εις τας Γενικάς Συνελεύσεις της Ε.Ο.Ο. συμμετοχή των μελών αυτής τυγχάνει υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητος απουσία θεωρείται πειθαρχικόν παράπτωμα, τιμωρούμενον δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. δια της ποινής της επιπλήξεως. Εις περίπτωσιν επαναλήψεως της απουσίας, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. παραπέμπει τον απουσιάζοντα εις το Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.) της Ε.Ο.Ο., βάσει των διατάξεων περί πειθαρχικών Συμβουλίων του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 40

Αρμοδιότης

Η Γενική Συνέλευσις της Ε.Ο.Ο. αποφασίζει περί: α)της εκλογής των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) της ψηφίσεως του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο.Ο., γ) της ψηφίσεως του προϋπολογισμού και της εγκρίσεως του Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, δ) περί παντός ζητήματος, αναγομένου εις τους σκοπούς της Ε.Ο.Ο. και τιθεμένου υπό του 1/3 τουλάχιστον των μελών της Γ.Σ. ή του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 41

Απαρτία, Λήψις αποφάσεων

 1. Η Γενική Συνέλευσις της Ε.Ο.Ο., εξαιρέσει των αρχαιρεσιών, ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένου του ημίσεως πλέον ενός των μελών αυτής. Λαμβάνει δε αποφάσεις κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων μελών αυτής. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
 2. Εις περίπτωσιν μη επιτεύξεως απαρτίας, η Συνέλευσις συνέρχεται άνευ άλλης προσκλήσεις μετά 24 ώρας, κατά την αυτήν ώραν και εν τω ιδίω τόπω και λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών αυτής.
 3. Η ψηφοφορία γίνεται δι’ ανατάσεως της χειρός ή δι’ ονομαστικής κλήσεως αν ζητήσουν τούτο εγγράφως πέντε μέλη. Προκειμένου περί εκλογής προσώπων η ψηφοφορία είναι μυστική.
 4. Των συνεδριάσεων της Γεν. Συνελεύσεως της Ε.Ο.Ο. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο..
 5. Περί των συνεδριάσεων τηρείται πρακτικών εν ιδίω βιβλίω. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΑΡΘΡΟΝ 42

Σύνθεσις, εκλογή

 

ΑΡΘΡΟΝ 55

 

Η παρ. 1 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε με τον Νόμο 1539/1985 και έχει ως εξής:

 

 1. Το Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) αποτελείται από 15 μέλη. Απ’ αυτά, τα δέκα (10) προέρχονται υποχρεωτικά και κατ’ αναλογία των ψήφων τις οποίες έλαβε κάθε συνδυασμός από τους Συλλόγους της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, τα δε υπόλοιπα πέντε (5) από τους επαρχιακούς Συλλόγους, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι, διαφορετικά συμπληρώνεται ο αριθμός υποψηφίων με υποψήφιους της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.
 2. Πας Οδοντίατρος έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εις το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο., εφ’ όσον υπέβαλεν εις την Γραμματείαν της Ε.Ο.Ο., αίτησιν υποψηφιότητας 10 τουλάχιστον ημέρας προ των αρχαιρεσιών.
 3. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. συνερχόμενον 8 τουλάχιστον ημέρας προ των αρχαιρεσιών, ανακηρύσσει μετ’ έλεγχον των προσόντων, τους υποψηφίους και καταρτίζει τα σχετικά

 

ψηφοδέλτια των συνδυασμών, δια τους εκ της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης υποψηφίους, καθώς και τον σχετικόν πίνακα κατ’ αλφαβητικήν σειράν δια τους εκ των επαρχιακών Συλλόγων υποψηφίους.

ΑΡΘΡΟΝ 43

Εφορευτική Επιτροπή

Την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ο. ενεργεί Εφορευτική Επιτροπή συγκροτημένη επιμέλεια του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελούμενη εξ ενός Πρωτοδίκου οριζομένου υπό του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου ως προέδρου, ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών επί βαθμώ 5ω τουλάχιστον, οριζομένου υπό του Υπουργού και τριών οδοντιάτρων εκλεγομένων δια κλήρου μεταξύ των μη υποψηφίων μελών της Γενικής Συνελεύσεως.

Εις την Εφορευτικήν Επιτροπήν μετέχει άνευ ψήφου ο Γενικός Γραμματεύς του απερχόμενου Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.

ΑΡΘΡΟΝ 44

Εξελεγκτική Επιτροπή

Τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγουν ταυτοχρόνως με την εκλογήν του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. δια κοινού ψηφοδελτίου, τρία τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δια θέσεως σταυρού προτιμήσεως, παραπλεύρως του ονόματος των υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟΝ 45

Εκλογή προέδρου

 1. Μετά το πέρας των εκλογών της δι’ αρχαιρεσίας πραγματοποιηθείσης Γενικής Συνελεύσεως συνέρχονται υπό την προεδρίαν του προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και εκλέγουν μεταξύ των δι’ απολύτου πλειοψηφίας το Προεδρείον, ήτοι Πρόεδρον Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, Γεν. Γραμματέα, Ταμίαν και ειδικόν Γραμματέα. Δια την εκλογήν απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των εκλεγέντων μελών του Δ.Σ.
 2. Μη επιτευχθείσης απολύτου πλειοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται αμέσως. Μη επιτευχθείσης και πάλιν απολύτου πλειοψηφίας, γίνεται τρίτη εκλογή, οπότε εκλέγονται οι συγκεντρώσαντες την σχετικήν πλειοψηφίαν.

ΑΡΘΡΟΝ 46

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού εις τακτικός συνεδριάσεις, οριζομένας υπ’ αυτού και εις εκτάκτους, οσάκις παρίστανται ανάγκη, ή εφ’ όσον ζητηθεί τούτο δι’ εγγράφου αιτήσεως υπό τριών μελών αυτού. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν, ο Πρόεδρος υποχρεούται όπως συγκαλέσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. εντός οκτώ ημερών.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία, παρισταμένων οκτώ τουλάχιστον εκ των μελών αυτού, λαμβάνει δε αποφάσεις δια πλειοψηφίας των παρόντων, τηρούν πρακτικά των συνεδριών αυτού. Εν ισοψηφία, η πρότασις απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟΝ 47

Αρμοδιότης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. διοικεί την Ε.Ο.Ο. και διαχειρίζεται την περιουσίαν αυτής, εκτελεί τας αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως και αποφασίζει επί παντός θέματος ανατιθεμένου αυτώ υπό της Γεν. Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 48

Καθήκοντα προέδρου του Δ.Σ.

 1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ο. δεν δύναται να είναι συγχρόνως και Πρόεδρος οδοντιατρικού τινός Συλλόγου. Εφ’ όσον ο εκλεγείς πρόεδρος της Ε.Ο.Ο. τυγχάνει πρόεδρος Οδοντιατρικού τινός Συλλόγου, επιλέγει εντός 3 ημερών

 

από της εκλογής του το αξίωμα το οποίον επιθυμεί να διατηρήσει. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτος, θεωρείται ως παραιτηθείς του αξιώματος του προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου.

 1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ο. διευθύνει τας συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκπροσωπεί την Ε.Ο.Ο. ενώπιον πάσης δικαστικής ή άλλης αρχής και παντός τρίτου.
 2. Τον πρόεδρον απόντα ή ελλείποντα ή κωλυόμενον αναπληρεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος και τούτον ο δεύτερος Αντιπρόεδρος, τούτους δε κωλυόμενους έτερον μέλος του Συμβουλίου, οριζομένου δι’ αποφάσεως του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 49

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα και Ταμίου του Δ.Σ.

 1. Ο Γενικός Γραμματεύς έχει την εποπτείαν και ευθύνην της αλληλογραφίας και της ομαλής λειτουργίας των γραφείων της Ε.Ο.Ο. και της τηρήσεως των πρακτικών των Γεν. Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Δια τα καθήκοντα του Ταμίου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρου

ΑΡΘΡΟΝ 50

Αναστολή αποφάσεων Οδοντιατρικών Συλλόγων

 1. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. δύναται, δι’ αποφάσεως του, ν’ αναστείλη απόφασιν ή ενέργεια Οδοντιατρικού τινός Συλλόγου, εφ’ όσον κρίνει ότι αντίκειται αύτη εις τους σκοπούς των Οδοντιατρικών Συλλόγων. Κατά της αποφάσεως ταύτης της Ε.Ο.Ο. δύναται να ασκηθεί προσφυγή του Συλλόγου ενώπιον της πρώτης συνερχομένης Γενικής Συνελεύσεως. Η λήψις αποφάσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως ακυροί την απόφαση αναστολής.
 2. Εις επείγουσας περιστάσεις το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. αποφασίζει όπως ερωτηθούν επί τινός θέματος εγγράφως οι πρόεδροι των Οδοντιατρικών Συλλόγων. Ούτοι υποχρεούνται όπως απαντήσουν σχετικώς εντός 3 ημερών το αργότερον από της λήψεως του εγγράφου.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται δια των 3/5 των αποσταλεισών απαντήσεων και κοινοποιείται υποχρεωτικώς εις πάντας τους προέδρους.

 

ΜΕΡΟΣ 3ον

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 51

Πειθαρχικά παραπτώματα

Πειθαρχικον παράπτωμα συνιστούν οι παραβάσεις των καθηκόντων και υποχρεώσεων των επιβαλλομένων εις τον οδοντίατρον εκ των διατάξεων του παρόντος νόμου, του Κανονισμού Οδοντιατρικής Δεοντολογίας, του Κανονισμού του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου, ως επίσης και η μη τήρησις των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των κατά τόπους Οδοντιατρικών Συλλόγων. Το πειθαρχικον παράπτωμα κρίνεται και τιμωρείται υπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου δια πειθαρχικής ποινής ανεξαρτήτως πάσης ποινικής ευθύνης ή άλλης κυρώσεως, κατά τους κείμενους νόμους.

ΑΡΘΡΟΝ 52

Ποιναί

 1. Αι επιβαλλόμενοι υπό του Π.Σ. ποιναί είναι α) επίπληξις, β) πρόστιμον, γ) προσωρινή παύσις εξασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος από 15 ημερών έως τριών μηνών.
 2. Το πρόστιμον περιέρχεται εις τους οικείους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

 

ΑΡΘΡΟΝ 53

Παραγραφή παραπτωμάτων

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τριετίαν από της τελέσεως αυτών, πάσα όμως πράξις πειθαρχικής διαδικασίας, ως και η υποβολή εγκλήσεως και πάσα πράξις ποινικής διώξεως, διακόπτει την παραγραφήν.

ΑΡΘΡΟΝ 54

Αναστολή πειθαρχικής διώξεως

 1. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον δύναται δι’ αποφάσεως του να διατάξει την αναστολήν την πειθαρχικής διώξεως μέχρι πέρατος της εκκρεμούσης τυχόν ποινικής διώξεως, οπότε ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρούται προς της παρόδου ενός έτους από της εκδόσεως αμετακλήτου αποφάσεως του Ποινικού Δικαστηρίου.
 2. Ο Γραμματέας παντός ποινικού Δικαστηρίου υποχρεούται να αποστέλλη προς τον οικείον Οδοντιατρικόν Σύλλογον αντίγραφα βουλευμάτων ή αποφάσεων αφορωσών παραβάσεις οδοντιάτρων εντός τριμήνου από της εκδόσεως των.

ΑΡΘΡΟΝ 55

Σύστασις Πειθαρχικού Συμβουλίου

Παρ’ εκάστω των τριών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης συνιστάται Πειθαρχικόν Συμβούλιον προς εκδίκασιν των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών των Συλλόγων τούτων. Δια τους υπολοίπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους συνιστώνται δι’ αποφάσεως του Α.Π.Σ.Ο. Πειθαρχικά Συμβούλια κατά περιφερείας. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζονται οι Σύλλογοι των οποίων τα μέλη υπάγονται εις έκατον περιφερειακόν Π.Σ. ως και η έδρα αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 56

Εκλογή Πειθαρχικών Συμβουλίων

 1. Τα αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται συγχρόνως μετά των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22 και 24, παρ. 1 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένων και εν προκειμένω.
 2. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια αποτελούνται από έξι μέλη Οδοντιατρικών Συλλόγων, εν οις και ο πρόεδρος, εκλεγομένων μετ’ ισαρίθμων αναπληρωματικών εν οις και ο αντιπρόεδρος και εξ’ ενός Πρωτοδίκου εκ του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου. Εάν εις την έδραν του Συλλόγου δεν υπάρχει Πρωτοδικείον, μετέχει Ειρηνοδίκης. Τον Πρωτοδίκην και τον αναπληρωτήν αυτού ορίζει ο πρόεδρος του οικείου Πρωτοδικείου κατ” αίτησιν του Συλλόγου, τον δε Ειρηνοδίκην ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου.
 3. Τον Πρόεδρον του Π.Σ. ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληρεί ο αντιπρόεδρος. Ελλειπόντων, απόντων ή κωλυομένων αμφοτέρων, προεδρεύει ο Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης. Τον Πρωτοδίκην ή Ειρηνοδίκην αναττληρεί ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενα μέλη αναπληρούν ισάριθμα μέλη εκ των αναπληρωματικών, κατά την σειράν της εκλογής των.

Εάν δεν καθίσταται εφικτή η συγκρότησις Πειθαρχικού Συμβουλίου, είτε διότι κωλύονται τα υπάρχοντα μέλη, είτε δι’ άλλον τινά λόγον, η υπόθεσης παραπέμπεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου εις έτερον Πειθαρχικόν Συμβούλιον δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ο., κατά τις διατάξεις του άρθρου 59 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένων.

 1. Καθήκοντα γραμματέως του Π.Σ. εκτελεί ο Γραμματεύς του Οδοντιατρικού Συλλόγου της έδρας του Π.Σ. και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού. Κω λυομένων δε αμφοτέρων, διοικητικός υπάλληλος του Συλλόγου οριζόμενος υπό του Προέδρου αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 57

 

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

 1. Δικαίωμα εκλογής ως Προέδρων των Πειθαρχικών Συμβουλίων έχουν τα μέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων που ασκούν δέκα τουλάχιστον χρόνια το επάγγελμα.

Δικαίωμα εκλογής ως μελών αυτών τα μέλη των συλλόγων τούτων που ασκούν πέντε τουλάχιστον χρόνια το επάγγελμα.

 1. Η ανακήρυξη των υποψηφίων Προέδρων και μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων ενεργείται κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων, υποβαλλομένων εις τον πρόεδρον του Οδοντιατρικού Συλλόγου δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της εκλογής.

Τα ονόματα των υποψηφίων δια το αξίωμα του προέδρου και των μελών του Π.Σ. αναγράφονται εις το αυτό ψηφοδέλτιον κατ’ αλφαβητική σειρά δι’ έκαστην κατηγορίαν. Ο αριθμός των υποψηφίων δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγομένων μέχρι του ημίσεος τούτου.

ΑΡΘΡΟΝ 58 Συνεδρίασις Π.Σ. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον συνεδριάζει παρισταμένων πέντε τουλάχιστον εκ των μελών αυτού, αποφασίζει δε δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων. Περί της συνεδριάσεως κρατούνται πρακτικά, τα οποία τηρούνται μυστικά.

ΑΡΘΡΟΝ 59

Αρμοδιότης Π.Σ.

 1. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον του Οδοντιατρικού Συλλόγου εις τον οποίον ανήκεν ο εγκαλούμενος οδοντίατρος, καθ’ ον χρόνο υπέπεσε εις το δι’ ο εγκαλείται παράπτωμα, είναι αρμόδιον προς εκδίκασιν του πειθαρχικού παραπτώματος.
 2. Η Ε.Ο.Ο. παραπέμπει δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής τα μέλη των Διοικητικών ή Πειθαρχικών Συμβουλίων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων, δι’ εκδίκασιν των παραπτωμάτων αυτών εις Πειθαρχικόν Συμβούλιον ετέρου Οδοντιατρικού Συλλόγου, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου.

ΑΡΘΡΟΝ 60

Εξαίρεσις μελών

 1. Αι περί εξαιρέσεως δικαστών διατάξεις των Κωδικός της Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως και δια τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλως υπό του παρόντος νόμου.
 2. Η περί εξαιρέσεως αίτησις επιδίδεται εις τον Πρόεδρον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ο πειθαρχικώς διωκόμενος δικαιούται άπαξ μόνον να ζητήσει την εξαίρεση μελών εκ του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 1. Η αίτηση περί εξαιρέσεως ολοκλήρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόσων εκ των μελών αυτού, ώστε να μη δύναται να γίνει νόμιμος συγκρότησης αυτού κρίνεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του τοπικού Συλλόγου της έδρας του Π.Σ., η δε πειθαρχική υπόθεσης παραπέμπεται, εφ ‘όσον γίνει αποδεκτή η ως άνω αίτησης εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον ετέρου Συλλόγου, δι’ αποφάσεως της Ε.Ο.Ο.

ΑΡΘΡΟΝ 61

Άσκησης πειθαρχικής διώξεως

 1. Η πειθαρχική δίωξης ασκείται υπό του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. ή υπό του οικείου Δ.Σ. του Συλλόγου αυτεπαγγέλτως ή επί τη εγγράφω ή προφορική αναφορά ή ανακοινώσει Δημοσίας Αρχής ή επί τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου. Τα αρμόδια ως άνω Δ.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένως εντός 15 ημερών από της τυχόν κατά τα ανωτέρω αναφοράς ή αιτήσεως περί ασκήσεως ή μη πειθαρχικής διώξεως.

Εις περίπτωσιν ασκήσεως πειθαρχικής διώξεως, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται υπό του οικείου Συμβουλίου εντός 15 ημερών από της λήψεως της αποφάσεως εις το αρμόδιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον, δια την εκδίκασιν της υποθέσεως.

 

Την αυτήν ως άνω διαδικασίαν τηρεί το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και δια τας εις αυτήν διαβιβαζομένας καταγγελίας, αναφοράς κλπ. κατά μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Οδοντιατρικών Συλλόγων.

 1. Άμα τη διαβιβάσει του σχετικού φακέλου της διώξεως εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον, ο πρόεδρος αυτού ορίζει δι’ αποφάσεως του ένα μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητήν. Ο εισηγητής υποχρεούται να διενεργήσει προκαταρτικήν εξέτασιν, ως επίσης και να καλεί και εξετάζει ενόρκως μάρτυρας περί της κατηγορίας και να ενεργεί πάσαν αναγκαίαν κατά την κρίση του πράξη, προς πλήρη διερεύνηση της υποθέσεως.
 2. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξετάσεως, ο εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει εις το Π.Σ. το σχετικόν πόρισμα αυτού. Το Π.Σ. μετ’ εκτίμηση των στοιχείων του φακέλου, αποφαίνεται εάν προέκυψαν αποχρώσαι ενδείξεις ενοχής του διωκομένου. Εάν δεν προέκυψαν τοιαύται ενδείξεις, το Π.Σ. θέτει την υπόθεση εις το αρχείο δι’ αιτιολογημένης αποφάσεως του, την οποίαν γνωστοποιεί εντός 15νθημέρου από της εκδόσεως της εις το Δ.Σ. του Συλλόγου. Εάν όμως προέκυψαν ενδείξεις, παραγγέλλει εις τον εισηγητήν, ίνα συντάξει τον κατηγορητήριον.
 3. Ο πρόεδρος του Π.Σ. υποχρεούται επί ποινή ακυρότητος της διώξεως και της τυχόν επιβληθησομένης ποινής, να καλεί δια δικαστικού επιμελητού τον διωκόμενον, ίνα λάβει γνώση ενυπογράφως του κατηγορητηρίου, ως και απαντών των εγγράφων της δικογραφίας και ν’ απολογηθεί.
 4. Η προθεσμία προς γνώση του κατηγορητηρίου και απολογία δεν δύναται να είναι βραχύτερα των 5 ή μεγαλύτερα των 10 ημερών από της επιδόσεως της κλήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 62

Απολογία και εξέτασις μαρτύρων

 1. Ο διωκόμενος απολογείται εγγράφως δι’ υπομνήματος, δύναται δε να υποβάλλη και έγραφα, ως και να προτείνει προς εξέτασιν μάρτυρας υπερασπίσεως. Ο εισηγητής καλεί τους μάρτυρας προς εξέτασιν δι’ εγγράφου επιδιδομένου δια δικαστικού επιμελητού 3 τουλάχιστον ημερών, προ της ημέρας της εξετάσεως των.
 2. Μετά την εξέτασιν των μαρτύρων ή την παρόδον της ημέρας εξετάσεως των, εφ’ όσον δεν ενεφανίσθησαν ούτοι, ο εισηγητής ανακοινεί την περάτωσιν της ανακρίσεως εις τον πρόεδρον του Π.Σ., όστις ακολούθως ορίζει ημέραν και ώραν συνεδριάσεως, προς εκδίκασιν της υποθέσεως.
 3. Ο διωκόμενος καλείται εις την συνεδρίασιν του Π.Σ. δια πράξεως του Προέδρου κοινοποιουμένης αυτώ 5 τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως. Δικαιούται δε να παρίσταται και μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
 4. Το Π.Σ. κατά την συνεδρίασιν του, δύναται να εξετάζει μάρτυρας κατά την κρίσην του. Μετά την απολογίαν του διωκόμενου η ακροαματική διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

ΑΡΘΡΟΝ 63

Έκδοσις αποφάσεως

 1. Το Π.Σ. υποχρεούται να εκδώση απόφαση εντός 8 ημερών από της συνεδριάσεως του και ουχί πέραν του εξαμήνου από της ασκήσεως της πειθαρχικής διώξεως. Κατ’ εξαίρεσιν εάν συντρέχουν περιπτώσεις του άρθρου 54 του παρόντος, η προθεσμία άρχεται από της προς τον Πρόεδρον του Συλλόγου γνωστοποιήσεως της αποφάσεως της Ε.Ο.Ο. ή του Δικαστηρίου.
 2. Εάν ή εξάμηνος προθεσμία παρήλθεν άπρακτος, η υπόθεσις τίθεται εις τον αρχείον, το δε Δ.Σ. του Συλλόγου της έδρας του Π.Σ. υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχικήν δίωξιν κατά των μελών του Π.Σ. δια την μη εμπρόθεσμον περάτωσιν της πειθαρχικής διαδικασίας.
 3. Το Π.Σ. είτε αποφαίνεται επί της κατηγορίας οριστικώς ή διατάσσει περαιτέρω ανάκρισιν. Η απόφασις δέον να είναι αιτιολογημένη και να μνημονεύη τας τυχόν μειοψη-

 

φούσας γνώμας. Αυτή συντάσσεται υπό του εισηγητού, υπογράφεται παρά του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως και κοινοποιείται εντός 15 ημερών από της εκδόσεως της προς τον διωχθέντα, τον αιτησάμενον την δίωξιν ή το άσκησαν την δίωξιν Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 64

Επιβολή ποινής

 1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν ή απολογηθεί ο διωκόμενος ή κληθή εμπροθέσμως προς απολογίαν.
 2. Εις περίπτωσιν μη εμφανίσεως του διωκομένου εξετάζεται αυτεπαγγέλτως ή νομιμότης και το εμπρόθεσμον της κλητεύσεώς του. Εις περίπτωσιν μη νομίμου ή εκπροθέσμου κλητεύσεώς του, η διαδικασία επαναλαμβάνεται και διατάσσεται νέα κλήτευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 65

Εκκρεμής ποινική δίωξις

 1. Εάν η δικαστική επελήφθη ποινικής διώξεως κατά του οδοντιάτρου, το Πειθαρχικόν Συμβούλιον δεν κωλύεται να εξέταση την αυτήν πράξιν. Δύναται όμως να αναστείλη κατά την κρίση του, την πειθαρχική δίωξιν μέχρι πέρατος της ποινικής δίκης, κατά τα εις άρθρον 54 οριζόμενα.

Η αθωωτική απόφασις του δικαστηρίου δεν κωλύει το Πειθαρχικόν Συμβούλιον εις την επιβολήν πειθαρχικής ποινής.

 1. Περί της απονομής χάριτος εις καταδικασθέντα οδοντίατρον ή περί της αποκαταστάσεως τούτου, ειδοποιείται πάντοτε υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο Οδοντιατρικός Σύλλογος εις ον ανήκει ο καταδικασθείς.

ΑΡΘΡΟΝ 66

Έφεσις

 1. Αι αποφάσεις του Π.Σ. υπόκεινται εις έφεσιν. Δικαίωμα εφέσεως έχουν ο τιμωρηθείς, ο εγκαλών εις περίπτωση απαλλαγής του διωχθέντος και το άσκησαν την δίωξιν Δ.Σ. ή της Ε.Ο.Ο.
 2. Η έφεσις ασκείται ενώπιον του Α.Π.Σ.Ο. εντός 30 ημερών από της επιδόσεως της αποφάσεως εις τους ενδιαφερομένους δι’ εγγράφου κατατιθεμένου εις τον Γραμματέα του εκδόντος την εκκαλουμένην απόφαση Π.Σ. συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως.
 3. Η έφεσις δέον όπως συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου υπό παραβόλου δραχμών 500, εάν η εκκαλουμένη απόφασις επιβάλη επίπληξιν ή πρόστιμον, δραχμών δε 1000 εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν.

Το παράβολον κατατίθεται εις το Ταμείον του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου.

 1. Η προθεσμία προς άσκησιν εφέσεως και η άσκησις αυτής αναστέλλει την εκτέλεσιν της αποφάσεως του Π.Σ.
 2. Ο Γραμματεύς του Π.Σ. υποχρεούται όπως διαβίβαση εις το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. την έφεση μετά του σχετικού φακέλου εντός 20 ημερών από της καταθέσεως της, το δε Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. υποχρεούται όπως εντός 20 ημερών διαβιβάσει πάντα ταύτα εις τον πρόεδρον του Α.Π.Σ.Ο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (Α.Π.Σ.Ο.)

 

ΑΡΘΡΟΝ 67

 

Σύστασις, εκλογή μελών

 1. Συνιστάται Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.) αποτελούμενον εξ ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, δύο μελών εκλεγομένων μετά των αναπληρωτών των και ενός Εφέτου οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του

 

προϊσταμένου του Εφετείου Αθηνών, κατ’ αίτησιν της Ε.Ο.Ο.

 1. Τον Πρόεδρον του Α.Π.Σ.Ο. απόντα, ελλείποντα ή κωλυόμενον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος, τον Εφέτην ο αναπληρωτής του, τα δε λοιπά μέλη απόντα, ελλείποντα ή κωλυόμενα, αναπληρούνται υπό των αναπληρωματικών μελών αυτών. Απόντων, ελλειπόντων ή κωλυομένων του Προέδρου και Αντιπροέδρου, προεδρεύει ο Εφέτης.
 2. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου, καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελώνενεργείται ταυτοχρόνως με την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ο. δια κοινού ψηφοδελτίου και δια θέσεως σταυρού προτιμήσεως παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου.
 3. Δικαίωμα εκλογής δια το αξίωμα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Α.Π.Σ.Ο., έχουν οι συμπληρώσαντες 15ετή άσκησιν του επαγγέλματος και δια το αξίωμα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών οι συμπληρώσαντες 10ετή άσκησιν.
 4. Χρέη Γραμματέως εκτελεί ο Γραμματεύς της Ε.Ο.Ο., αναπληρούμενος εν κωλύματι παρά του νεωτέρου μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.
 5. Το Α.Π.Σ.Ο. συνεδριάζει παρισταμένων των τεσσάρων εκ των μελών αυτού και αποφασίζει δι απολύτου πλειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟΝ 68

Αρμοδιότητες του Α.Π.Σ.Ο.

Τούτο εκδικάζει τας εφέσεις κατ’ αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Οδοντιατρικών Συλλόγων.

Το Α.Π.Σ.Ο. εκδικάζει επίσης τα παραπτώματα των μελών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. Εις προκειμένην περίπτωσιν, τούτο δικάζει εις πρώτον βαθμόν.

ΑΡΘΡΟΝ 69

Διαδικασία

 1. Ο Πρόεδρος του Α.Π.Σ.Ο. ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής εντός 15 ημερών από της παραλαβής του φακέλλου της υποθέσεως, ορίζει εν εκ των μελών αυτού ως εισηγητήν, προς μελέτην της υποθέσεως και σύνταξιν της εκδοθησομένης αποφάσεως επιδιδόμενης παρά δικαστικού επιμελητού, ο εγκαλών, ο απαλλαγείς της κατηγορίας οδοντίατρος εάν ο εγκαλών είναι ο ασκήσας την δίωξιν Οδοντιατρικός Σύλλογος ή ο αιτήσας ταύτην τρίτος, καθώς και οι εξετασθέντες μάρτυρες εις την πρωτοβάθμιον πειθαρχικήν δίκην.
 2. Η κλήσις επιδίδεται 15 τουλάχιστον ημέρας προ της διαδικασίας.
 3. Ο εγκαλών δικαιούται να κατάθεση υπόμνημα επί της εφέσεως του 5 τουλάχιστον ημέρας προ της δικασίμου.
 4. Κατά την δικάσιμον εξετάζονται άπαντες οι κληθέντες. Οι εκ τούτων μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως. Τελευταίος λαμβάνει τον λόγον ο εγκαλούμενος, όστις δύναται να παρίσταται και μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.

ΑΡΘΡΟΝ 70

Έκδοσις αποφάσεως

 1. Επιφυλασσομένης της διατάξεως του επομένου άρθρου, το Α.Π.Σ.Ο. αποφασίζει τελεσιδίκως εκδίδον την απόφασίν του εντός μηνός από της εκδικάσεως της εφέσεως. Δύναται δε να μεταρρυθμίζη ή και να εξαφανίζη την εγκαλουμένην απόφασίν.
 2. Η απόφασις διαβιβάζεται προς τον Πρόεδρο του οικείου Συλλόγου, όστις οφείλει να κοινοποίηση ταύτην αμελλητί εις απαντάς τους παράγοντας της δευτεροβαθμίου πειθαρχικής δίκης.

 

ΑΡΘΡΟΝ 71

Έφεσις

Αι αποφάσεις του Α.Π.Σ.Ο., προκειμένου περί παραπτωμάτων μελών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. υπόκεινται εις έφεσιν, ασκουμένην εντός προθεσμίας 30 ημερών από της αποδόσεως της ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εν τριμελεί συνθέσει, αποφαινομένου ως δευτεροβαθμίου Π.Σ. κατά τας διατάξεις περί Α.Π.Σ.Ο., του παρόντος

 

νόμου.

ΑΡΘΡΟΝ 72

Εκτέλεσις αποφάσεως

 1. Αι αποφάσεις του Α.Π.Σ.Ο. και των Π.Σ. των Συλλόγων τελεσίδικοι καταστάσαι, εκτελούνται δια του Προεδρίου του Συλλόγου ή της Ε.Ο.Ο.
 2. Η επίπληξις ανακοινούται εγγράφως εις τον τιμωρηθέντα υπό του Προεδρίου του Συλλόγου ή της Ε.Ο.Ο. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και αι χρηματικοί ποιναί, ως και τα έξοδα της διαδικασίας, εισπράττονται κατά τα περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων κειμένας διατάξεις. Άπασαι αι πράξεις αι σχετικαί προς την εκτέλεσιν των πειθαρχικών αποφάσεων διεξάγωνται υπό του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου. Τα αυτά ως άνω ισχύουν προκειμένου και περί εκτελέσεως αποφάσεων υπό του Προέδρου της Ε.Ο.Ο.
 3. Το Α.Π.Σ.Ο. δύναται να αποφασίση τη επιμέλεια του Προέδρου αυτού, δημοσίευσιν των αποφάσεων αυτού εις το Δελτίον της Ε.Ο.Ο., εφ’ όσον αυταί καταγιγνώσκουν προσωρινώς παύσιν ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος και καταστούν αμετάκλητοι.

Η δαπάνη της δημοσιεύσεως βαρύνουν τον τιμωρηθέντα οδοντίατρον και εισπράττεται κατά τας σχετικός διατάξεις του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 73

Κυρώσεις — Παράστασις Πολιτικής αγωγής

 1. Με φυλάκισιν τουλάχιστον 3 μηνών και χρηματικήν ποινήν μέχρις εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών τιμωρείται όστις χωρίς να έχη πτυχίον Οδοντιατρικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ξένης ομοταγούς, αντιποιείται το επάγγελμα του Οδοντιάτρου.
 2. Δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και δια χρηματικής ποινής μέχρι πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) δραχμών τιμωρείται ο πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή άλλης ισοτίμου αλλοδαπής Πανεπιστημιακής Σχολής, ο οποίος ασκεί την οδοντιατρικήν άνευ της υπό της κειμένης νομοθεσίας απαιτουμένης αδείας ή καθ’ όν χρόνον η άδεια του τελεί εις νόμιμον αναστολήν ή έχει ανακληθεί.
 3. Οι Πρόεδροι των Οδοντιατρικών Συλλόγων ή οι νόμιμοι αναπληρωταί αυτών δύναται να παρίστανται επ’ ακροατηρίω, ως πολιτικώς ενάγωντες κατά την εκδίκασιν των αδικημάτων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ανεξαρτήτως της συνδρομής των κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προϋποθέσεων νομιμοποιήσεων των.

 

ΜΕΡΟΣ 4ον ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

 

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 74

Αρμοδιότης Υπουργού

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να ελέγχη δια των αρμοδίων οργάνων του την νομιμότητα των αποφάσεων των Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο. Ομοίως δύναται να διάταξη έλεγχον της διαχειρίσεως αυτών.

Εις περίπτωσιν καθ’ ην ήθελε διαπιστωθεί παράβασις της ισχυούσης νομοθεσίας, ο Υπουργός δι’ ητιολογημένης αποφάσεως του, παραπέμπει τους κατά την κρίσιν του υπαιτίους απ’ ευθείας εις το αρμόδιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟΝ 75

Παραίτησις ή έκπτωσις μελών

 1. Εάν παραιτηθούν ή εκπέσουν του αξιώματος των δι’ αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. Οδοντιατρικού τινός Συλλόγου ή της Ε.Ο.Ο., ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών αναθέτει την άσκησιν των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. εις

 

πενταμελή Διοικούσαν Επιτροπήν οριζομένην παρά του Α.Π.Σ.Ο. και περιλλαμβάνουσα μέλη του οικείου Συλλόγου εκ των εχόντων δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται, όπως εντός 3μήνου από του διορισμού της, προβή εις την διενέργειαν αρχαιρεσιών, προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την 3μήνον θητείαν της περιορίζεται εις την αντιμετώπισιν των επειγόντων θεμάτων του Συλλόγου ή της Ε.Ο.Ο.
 2. Η συμπλήρωση χηρευουσών θέσεων του Δ.Σ. των οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο. γίνεται είτε δια των αναπληρωματικών μελών ή εν ελλείψει τούτων δια συμπληρωματικής εκλογής εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 42 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 76

Εκπρόσωπος της Πολιτείας

Εις τας γενικάς Συνελεύσεις των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο. παρίσταται ως εκπρόσωπος της Πολιτείας, άνευ ψήφου, κατά προτίμησιν δικαστικός οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του δια μεν τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους υπό του οικείου Πρωτοδικείου, δια δε την Ε.Ο.Ο. υπό του Εφετείου, εις Ανώτατος ή Ανώτερος Υγειονομικός Υπάλληλος οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του, δια μεν τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους υπό του Νομάρχου δια δε την Ε.Ο.Ο. υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ούτος παρακολουθεί το νομότυπον των λαμβανομένων αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟΝ 77

Αποστολή αντιγράφων συνταξιοδοτικών πράξεων Το Τ.Σ. Α. Υ. υποχρεούται να αποστέλλη αμελλητί εις τον οικείον Σύλλογον αντίγραφα της πράξεως ολικής ή μερικής συνταξιοδοτήσεως των Οδοντιάτρων.

ΑΡΘΡΟΝ 78 Είσπραξιν εσόδων Πάντα τα έσοδα των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο. εισπράττονται συμφώνως προς τας διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

 

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΟΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟΝ 79

Οδοιπορικά. Ημερησία αποζημίωσις

Τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ο., τα μη κατοικούντα εις Αθήνας και Πειραιά, δικαιούνται οδοιπορικών και ημερησίας αποζη-μιώσεως δια την συμμετοχήν των εις τας συνεδριάσεις αυτών. Το ποσόν της αποζημιώσεως καθορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ε.Ο.Ο. δι’ αποφάσεως του. Τα οδοιπορικά και η αποζημίωσις των μελών της Συνελεύσεως καταβάλλονται από του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου, τα δε των μελών του Δ.Σ.οσάκις κληθούν δια συνεδρίασιν, υπό της Ε.Ο.Ο., εκτός αν άλλως αποφασίσει η Γενική Συνέλευσις αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 79

Αποζημίωσις κατά συνεδρίασιν

 1. Δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Ε.Ο.Ο., γνωστοποιουμένης εις τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται να παρέχεται αποζημίωσις κατά συνεδρίασιν εις τον Πρόεδρον και τα μέλη του Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο., ως και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η ως άνω αποζημίωσις βαρύνει αντιστοίχως το Ταμείον του οικείου Συλλόγου και της Ε.Ο.Ο.
 2. Εις τους Προέδρους και Γραμματείς των Οδοντιατρικών Συλλόγων καταβάλλονται κατά μήνα έξοδα παραστάσεως. Το ποσόν καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. Ωσαύτως εις τον Πρόεδρον και τον Γεν. Γραμματέα της Ε.Ο.Ο.

 

καταβάλλονται κατά μήνα έξοδα παραστάσεως, του ποσού καθοριζομένου υπό της Γεν. Συνελεύσεως της Ε.Ο.Ο.

 1. Εις το Διοικητικόν μέλος καταβάλλεται υπό του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποζημίωσις, ήτις δεν δύναται να υπερβαίνη κατά συνεδρίασιν τας ημερησίας αποδοχάς αυτού και καθορίζεται υπό του Δ.Σ. του Συλλόγου.
 2. Η αποζημίωσις του Εφέτου, μη δυναμένη να υπερβή το διπλάσιον των ημερησίων αυτού αποδοχών, καθώς και η αποζημίωσις του Προέδρου και των λοιπών μελών του Α.Π.Σ.Ο., μη δυναμένη να υπερβή την τοιαύτην του Εφέτου, ορίζεται κατά συνεδρίασιν δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και καταβάλλεται εκ του Ταμείου της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 81

Δι’ ενιαίου δι’ απαντάς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και την Ε.Ο.Ο. εσωτερικού κανονισμού, καταρτιζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ο. και κυρουμένου υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθμίζονται εν ταις λεπτομερίαις τα της διεξαγωγής των εργασιών της συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, τα της βεβαιώσεως της απαρτίας, του τρόπου της υποβολής των ζητημάτων προς συζήτησιν, τα των συζητήσεων, της τηρήσεως και επικυρώσεως των πρακτικών, τα των δικαιωμάτων του Προέδρου δια την τήρησιν της τάξεως, ο τρόπος της ψηφοφορίας, ως και παν άλλο ζήτημα δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 82

Συγχώνευσις Συλλόγων

Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου λειτουργούντες εκτός της έδρας Νομών Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, εξαιρέσει των Οδοντιατρικών Συλλόγων Πειραιώς και Αγρινίου, συγχωνεύονται αυτοδικαίως μετά του Συλλόγου της Πρωτευούσης του Νομού, εις τον οποίον περιέρχονται η περιουσία, τα Μητρώα και τα αρχεία αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 83 Ανασύνταξις μητρώου Ο.Σ. Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι υποχρεούνται όπως εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, ανασυντάξουν τα μητρώα των, αντίγραφα δε τούτων υποβάλουν εις την Διεύθυνσιν ή Τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας και της Ε.Ο.Ο.

ΑΡΘΡΟΝ 84 Χρόνος θητείας μελών Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων Η θητεία των κατά την δημοσίευσιν του παρόντος μελών των Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συλλόγου, καθώς και των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων Οδοντιάτρων θα διαρκέση μέχρι της εξαντλήσεως του χρόνου δια τον οποίον εξελέγησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΝ 85 Καταργείται: α) Το από

7.11.1957 Β. Δ/γμα «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των «περί Ιατρικών Συλλόγων και Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του Α.Ν. 1565/1939», όπως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως δια του Ν.Δ. 3895/1958 και 4111/1960», καθ’ όσον αφορά εις τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιον Οδοντιατρικόν Σύλλογον και β) πάσα άλλη γενική ή

 

ειδική διάταξις αντικείμενη εις τον παρόντα νόμον ή αφορώσα εις θέματα υπ’ αυτού ρυθμιζόμενα.

ΑΡΘΡΟΝ 86

Έναρξις ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

 

Εν Αθήναις τη 29 Φεβρουαρίου 1980

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς Εν Αθήναις τη 15 Φεβρουαρίου 1980

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ι